H28.7.7 日本看護協会認定看護師に合格しました!!

H28.7.7 日本看護協会認定看護師に合格しました!!
感染管理 高山 公利